Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eternalize /i:'tə:naiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho vĩnh viễn, làm cho bất diệt
    làm cho ai đời đời tưởng nhớ đến