Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

memorialize /mi'mɔ:riəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm
    đưa đơn thỉnh nguyện, đưa bản kiến nghị (cho ai)