Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commemorate /kəmeməreit/  

  • Động từ
    tưởng niệm; kỷ niệm
    commemorate a victory
    tưởng niệm chiến thắng
    đài ấy là để tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh