Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cống hiến, hiến dâng
  bà ta hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp giúp đỡ người nghèo
  đề tặng (sách cho ai)
  anh ta đề tặng mẹ anh cuốn sách đầu tay của anh
  khánh thành; khai mạc
  nhà nguyện ấy đã khánh thành năm 1880

  * Các từ tương tự:
  dedicated, dedicated computer, dedicated memory, dedicatedly, dedicatee