Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hiến dâng, dành hết cho
  devote oneself to a noble cause
  hiến dâng đời mình cho một sự nghiệp cao cả
  devote all one's efforts to one's task
  dồn hết mọi cố gắng vào nhiệm vụ

  * Các từ tương tự:
  devoted, devotedly, devotee, devotement