Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devotement /di'voutmənt/  

  • Danh từ
    sự hiến dâng, sự dành hết cho