Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devotedly /di'vəʊtidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hết lòng, [một cách] tận tâm, [một cách] tận tụy