Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solemnize /'sɒləmnaiz/  

 • Động từ
  cử hành (đặc biệt là hôn lễ) theo nghi thức
  solemnize a marriage in church
  cử hành hôn lễ ở nhà thờ theo nghi thức

  * Các từ tương tự:
  solemnizer