Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immortalize /i'mɔ:təlaiz/  

  • Cách viết khác immortalise
    Động từ
    làm thành bất tử, lưu danh muôn thuở

    * Các từ tương tự:
    immortalize