Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll)
  tán dương, ca tụng
  extol somebody to the skies
  tán dương ai lên tận mây xanh

  * Các từ tương tự:
  extoller, extolment