Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canonize /'kænənaiz/  

  • Ngoại động từ
    phong thánh, liệt vào hàng thánh

    * Các từ tương tự:
    canonize, canonise, canonizer