Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apotheosize /ə'pɔθiousaiz/  

  • Ngoại động từ
    tôn làm thần
    tôn sùng, sùng bái
    ca ngợi tán dương, thần thánh hoá