Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ca ngợi, tán dương

    * Các từ tương tự:
    eulogizer