Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (tu từ)
  tán dương, ca ngợi
  laud somebody to the skies
  ca ngợi ai lên tận mây xanh

  * Các từ tương tự:
  laudability, laudable, laudableness, laudably, laudanum, laudation, laudative, laudator, laudator temporis acti