Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudator temporis acti /lɔ:'deitə'tempəris'æktai/  

  • Danh từ
    người thích ca ngợi đời xưa, người thích những kỷ niệm thời xưa (khi còn thơ ấu)