Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudability /lɔ:də'biliti/  

  • Danh từ
    sự đáng tán dương, sự đáng ca ngợi, sự đáng khen ngợi