Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudanum /'lɔ:dənəm/  

  • Danh từ
    (y học)
    cồn thuốc phiện