Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khen ngợi
  lối dạy của cô ta được khen ngợi nhiều
  tôi khen người đầu bếp về bữa ăn tuyệt vời
  (+ to) giới thiệu, đề cử
  that's excellent adviceI commend it to you
  đấy là một lời khuyên tuyệt vời, tôi đề nghị anh nên chấp nhận
  giao, dâng
  commend one's soul to God
  dâng linh hồn cho Chúa
  commend oneself (itself) to somebody
  được ai chấp nhận, được ai ưa thích
  liệu đề nghị này của chính phủ có được công chúng chấp nhận không?

  * Các từ tương tự:
  commendable, commendableness, commendably, commendation, commendatory