Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commendably /kə'mendəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng khen ngợi