Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commendatory /kɔ'mendətəri/  

  • Tính từ
    khen ngợi, ca ngợi, tán dương; tuyên dương
    giới thiệu, tiến cử