Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudably /'lɔ:dəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng tán dương, [một cách] đáng ca ngợi