Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unremitting /,ʌnri'mitiŋ/  

 • Tính từ
  không ngừng, liên tục (nói cái gì khó khăn)
  unremitting activity
  hoạt động liên tục

  * Các từ tương tự:
  unremittingly, unremittingness