Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transient /'trænziənt/  /'træn∫nt/

 • Tính từ
  (cách viết khác transitory)
  ngắn ngủi; nhất thời
  transient success
  thành công ngắn ngủi
  [ở lại] ngắn ngày
  a transient lodger
  người ở trọ ngắn ngày
  Danh từ
  người làm việc ngắn ngày; khách trọ ngắn ngày