Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-term /∫ɔ:tɜ:m/  

  • Tính từ
    ngắn kỳ, ngắn hạn
    a short-term loan
    món vay ngắn hạn