Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporary /'temprəri/  /'tempəreri/

 • Tính từ
  tạm thời, nhất thời
  temporary power
  quyền hành tạm thời
  temporary success
  thắng lợi nhất thời

  * Các từ tương tự:
  Temporary layoffs