Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sa thải tạm thời
    Các nhân viên bị giới chủ sa thải nhưng biết rằng họ có thể trở lại công việc của mình vào lúc nào đó trong tương lai gần