Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thay thế tạm thời, sự lấp chỗ trống (nghĩa bóng)
    người thay thế tạm thời, sự lấp chỗ trống; vật thay thế tạm thời; vật lấp chỗ trống