Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tình huống khẩn cấp
  on emergency; in case of emergency
  trong trường hợp khẩn cấp
  the emergency exit
  lối ra khi khẩn cấp
  (từ Mỹ)(như casualty)
  the emergency ward
  (y học)
  phòng cấp cứu

  * Các từ tương tự:
  emergency communication, emergency door, emergency exit, emergency signal