Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ứng khẩu
    làm ứng biến, làm ngay được