Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • viết tắt tiếng La-tinh anno domini
  sau Công nguyên
  in [the year] 55 AD (AD 55)
  vào năm 55 sau Công nguyên

  * Các từ tương tự:
  ad absurdum, AD converter, ad hoc, ad infinitum, ad interim, ad lib, ad nauseam, ad valorem, ad-libber