Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tai
  bông (của cây lúa…)
  rice in the ear
  lúa trổ bông
  an ear [for something]
  (số ít)
  khả năng phân biệt âm thanh, khả năng nghe
  cô ta có khả năng phân biệt âm thanh tốt để học ngoại ngữ
  be all ears
  (khẩu ngữ)
  chăm chú nghe
  hãy kể cho tôi về các tin tức của anh, tôi đang chăm chú nghe đây
  box somebody's ears
  xem box
  something comes to (reaches) somebody's ears
  chuyện gì đến tai ai
  din in one's ears
  xem din
  somebody's ears are burning
  ai đó nghi ngờ là mình bị nói xấu
  easy on the ear (eye)
  xem easy
  fall on deaf ear
  xem deaf
  feel one's ears burning
  xem feel
  give somebody (get) a thick ear
  xem thick
  go in (at) one ear and out [at] the other
  nghe tai này ra tai kia, không nhớ gì cả
  have (get, win…) somebody's ears
  thu hút được sự chú ý của ai
  have (keep an) one's ear to the ground
  luôn luôn theo dõi nắm sát tình hình
  have a word in somebody's ear
  xem word
  keep one's ears (eyes) open
  xem open
  lend an ear
  xem lend
  make a pig's ear of something
  xem pig
  meet the ear (eye)
  xem meet
  music to one's ears (eyes)
  xem music
  not believe one's ears (eyes); [be] out on one's ears
  bị sa thải, bị trục xuất bất ngờ
  play [something] by ear
  chơi nhạc theo trí nhớ không cần nhìn vào bản nhạc
  play it by ear
  (khẩu ngữ)
  ứng tác, tùy cơ ứng biến
  tôi không có thì giờ chuẩn bị cho cuộc họp này, vì vậy tôi phải tùy cơ ứng biến
  prick up one's ears
  xem prick
  shut one's ears to something (somebody)
  xem shut
  smile from ear to ear
  cười toe toét
  turn a deaf ear
  xem deaf
  [be] up to one's ears (eyes) in something
  bận ngập đầu ngập cổ vào việc gì
  walls have ears
  xem wall
  with a flea in one's ear
  xem flea
  wet behind the ears
  xem wet
  with half an ear
  lơ đễnh, không chăm chú nghe

  * Các từ tương tự:
  ear-ache, ear-cap, ear-drops, ear-drum, ear-finger, ear-flaps, ear-hole, ear-lap, ear-muffs