Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ear-drops /'iədrɔps/  

  • Danh từ
    thuốc nhỏ tai