Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đau tai; bệnh đau tai