Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural earls
    [count] :a high-ranking member of the British nobility

    * Các từ tương tự:
    earliest, earlobe, early