Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earliness /'ə:linis/  

  • Danh từ
    lúc sớm sủa
    sự chín sớm; sự đến sớm