Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

early bird /'ə:libə:d/  

  • người đến sớm; người dậy sớm