Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

early closing /,ɜ:li 'kləʊziη/  

  • (từ Anh)
    sự đóng cửa sớm (đóng cửa buổi chiều vào một ngày nào đó trong tuần)
    hôm nay đóng cửa sớm