Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có tai
    không có quai (bình đựng nước...)
    không có tai nhạc