Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự loan báo sớm, sự cảnh báo sớm

    * Các từ tương tự:
    early warning system