Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

early warning system /,ɜ:li 'wɔ:niη ,sistəm/  

  • hệ thống báo động sớm (bằng rađa)