Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  bọ chét
  con mèo đó có bọ chét
  with a flea in one's ear
  bị mắng mỏ nặng, bị khiển trách nặng

  * Các từ tương tự:
  flea-bag, flea-bite, flea-bitten, flea-market, flea-pit, flea-wort, fleam