Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chú ý, lưu ý
  heed a warning
  chú ý lời cảnh cáo
  lưu ý điều ai nói
  Danh từ
  sự chú ý, sự lưu ý
  pay heed to
  xem pay
  take heed [of something]
  ghi nhớ và nghe theo
  hãy ghi nhớ và nghe theo lời chỉ bảo của bác sĩ

  * Các từ tương tự:
  heedful, heedfulness, heedless, heedlessly, heedlessness