Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heedfulness /'hi:dfulnis/  

  • Danh từ
    sự chú ý, sự lưu ý, sự để