Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ear-muffs /'iəmʌfs/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    bao bịt tai (chống rét)