Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impromptu /im'prɔmptju:/  

 • Danh từ
  bài nói ứng khẩu, bài thơ ứng khẩu; lời nói cương (trên sân khấu)
  (âm nhạc) khúc tức hứng
  Tính từ & phó từ
  không chuẩn bị trước, ứng khẩu
  an impromptu speech
  bài nói ứng khẩu
  to answers impromptu
  trả lời ứng khẩu