Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provisional /provisional/  

 • Tính từ
  tạm, tạm thời, lâm thời
  provisional goverment
  chính phủ lâm thời

  * Các từ tương tự:
  provisionality, provisionally, provisionalness