Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreliable /' nri'lai bl/  

  • Tính từ
    không tin cậy được (người); không đáng tin, không xác thực (tin tức)

    * Các từ tương tự:
    unreliableness