Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dubious /'dju:bjəs/  /'du:bjəs/

 • Tính từ
  nghi ngờ, ngờ
  I remain dubious about her motives
  tôi vẫn ngờ về động cơ của chị ta
  (nghĩa xấu) đáng ngờ
  a dubious compliment
  một lời khen đáng ngờ
  lờ mờ, không rõ ràng
  a dubious answer
  câu trả lời lờ mờ

  * Các từ tương tự:
  dubiously, dubiousness