Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dubiously /'dju:bjəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nghi ngờ
    [một cách] đáng ngờ
    [một ách] lờ mờ