Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-handed /'swift'hændid/  

  • Tính từ
    nhanh tay